google-site-verification=xIcd-JNpwhS1jhq_3VW-d_DmkWzCngQyOEy0u0dD-TU

Kontakter med Kina och övriga Asien

download

Mask från Salishfolken Nordvästkusten, Nordamerika

images

Bronsmask från Sanxingdu-museet, Kina

Det finns ett stort antal indicier på kulturkontakter mellan Asien och Nordamerikas indianer, i synnerhet bland Stillahavskustens folk i Nordväst och i Kalifornien. Naturligtvis kan vissa sådana drag eller tecken ha sitt ursprung från tiden före indianernas invandring till Amerika.

Till frågan om huruvida Nordvästkustens Nordamerika haft tidiga kontakter med Kina är omtvistad. Men man kommer inte ifrån det gemensamma Asiatiska ursprunget. Men det är ju de förkolumbianska kontakterna över hav som oftast ifrågasatts.

Ofta påpekar man när distributionen av föremål företeer likheter av självklart praktisk betydelse, så saknar de mening som bärare av sammanhang. Men ”onödiga” eller rent utav ”speciella” detaljer i konst eller annan föremålskultur är mer intressanta.
 Redan tidigt intresserade sig religionshistoriker och kulturfilosofen Claude Levi Strauss för Salishfolkens masker och då särskilt en kallad Swaihwe med gapande mun, konstigt fågelhuvud, slängande tunga men framförallt de enormt framträdande cylindriska ögonen.
(Levi Strauss: The way of the Masks). Nu har fynd i Kina gjorts som än mer visar att någon form av kulturkontakter bör ha förekommit, trots de till synes logistiska problemen. Se bl a fynden från Sanxingdu. (Se China Daily  ; Även Daily Art Magazine.)

NORDVÄSTKUSTINDIANERNA ÄR URÅLDRIGA 
Man säger alltid om diverse folk att här har de levat i årtusenden. I de flesta fall är det nonsens. Folkförflyttningar av ekonomiska skäl är vanliga. Men många av Nordvästfolken (liksom Kalforniens indiangrupper) har bott länge på sina traditionella boplatser. 

VALJAKT - ett cirkumpolärt försörjningssätt.
Carl Johan Gurt (Ymer 2007) framhåller ju förekomsten av starka bevis för att fler av Nordvästfolken har ett ursprung i en ursprunglig cirkumpolär valjägarkultur som de delar med såväl eskimåer som sibiriska folk. Kontaktvägar behöver ju inte varit över Stilla Havet, utan små gruppers förflyttningar från Östasien vi Berings sund och ned längs Nordvästkusten i sen förhistorisk tid. 
  Valjakten, säger Gurt (s 191), är troligen mycket gammal, då indianerna redan för kapten Cook 1778 berättade att deras förfäder hade börjat med valjakten för mycket länge sedan.


Bland folken längs Nordvästkusten var det förutom eskimåer och Inuiter i norr enast Nuu-chaha-nulth (Nootka), Makah, Quilleute och Quinault som var valjägare. Det finns en teori (Drucker, Lantis, i Gurt, s 193) om att dessa fyra sydliga stammar är de sista resterna av en gammal cirkumpolär valjägarkultur som en gång sträckte sig ned hit, och som skars av när de tre nordliga och krigiska grupperna tlingit, haida och tsimshian kom ner till kusten från inlandet. Teorin stöder sig på arkeologiska bevis och på historiskt använda föremål. T ex harpuner, liksom platsen i kanoten där harpunen vilade. Även bruket av järn i små kvantiteter (före kontakten med européerna) samt likheter mellan de mekaniskt operereande masker och dockor som användes i riter och ceremonier m m. 

Här finns också en förbluffande likhet med det rituella användandet av människolik och skelett som också på träffas i riter i delar av eskimåområdet. Så liknar Nootkas och de övra nämnda gruppernas valkult mycket lik den man hittar i nordöstra Sibirien

NORDVÄSTKUSTINDIANERNA ÄR URÅLDRIGA 
Man säger alltid om diverse folk att här har de levat i årtusenden. I de flesta fall är det nonsens. Folkförflyttningar av ekonomiska skäl är vanliga. Men många av Nordvästfolken (liksom Kalforniens indiangrupper) har bott länge på sina traditionella boplatser. 
Flera forskare har försökt hitta konstvetenskapliga bevis för att konststilen i det sydliga nordvästkustområdet speciellt just hos Nuu-chah-nulth (Nootka) representerar en äldre nordvästkustindiansk eskimåliknande stil. Bill Holm skriver (i Gurt, 2007, sid 195): ”the Nootka and the Kwakiutl of the southern and central British Columbia coast may be descendants of very early coastal dwellers who shared culture features with their then Eskimo neighbors and who developed a powerful strightforward, freely sculptural art style termed ”old Wakashan”… This style is best exemplified in historic times by Nootkan sculptures, and less perfectly by early Kwakiutl work before it was influenced by the intellectualized northern art spreading down the Coast in the 19th century.” Föremål insamlade av kapten Cook 1778 visar på denna, en naturlistisk inhemsk stil. Den skiljer sig lite från föremål insamlade årtionden senare i det fynd som går 300 år längre tillbaka än kapten Cook, fynden från Ozette

Konsthistorikern Coe (Coe: Asiatic Sources of Northwest Coast Art (i American Indian Art, 1972:85-91) är av åsikten att konsten i det nordliga nordvästkustområdet hos tllingit, haida, tsimshian (som då enligt Drucker är nykomlingar i området) är mycket tydligt influerad av asiatisk konst.

VARFÖR SER NORDVÄSTKUSTENS KONST SÅ ANNORLUNDA UT MOT ALL ANNAN KONST KÄNDA I NORDAMERIKA???
Vi jämför ”rustningar”, huvudprydnader, gravstolpar, skålar, skulpturer. Coe menar att konsten är mer liknar TIDIG asiatisk konst och form, och signalerar därmed kulturkontakter från avlägsna tider. 


BANCROFT OM NORDVÄSTINDIANERNA
Bancroft menar att Nordvästindianerna var väldigt olika på olika sätt. Bl a när det gällde de fysiska företrädena. Folken i norr (som Gurt menar är sena i området) Tlingit, Tsimsian och Haida var mycket längre än Kwakiutl och Nootka. Salishfolken var av samma längd som Kwakiutl men hade en mörkare hudfärg. Även om folkens historia är klent dokumenterad så vet vi ju att de härstammar från mongoliska folk. Faktum är säger Bancroft, Tlingit, Haida och Athabaskerna i inlandet liknar Paleo-sibiriska Chuckchee, Koryak och Yukaghir till den grad att de stundtals klassas tillsammans som en fysisk typ. (Bancroft s 12)

"Split-representation, an art form which characteristically separates the subject into a number of elements which are recombined according to regularized rules, appears in the art of these prehistoric Siberians and among the tries of the Northwest coast, and according to….Levi-Strauss among the Caduveo…, the Maori…and the archaic Chinese". Bancroft s 12.

"Goods were also introduced from other areas and many items of material culture may be traced back to China, including wood slat armor, froms of woven hats and grave-markers, and some types of edged club. Certainly some are attributalble to fairly recent cultural exchange or are due to the influence of early Russian traders who operated in Tlingit territory and introduced Chinese goods prior to the arrival of the European explorers. Some leather articles from the northern tribes are embossed with ancient Chinese coins and ladrge blue Russian beads weree popularly used items. The Russians remained until 1867 when they sold Alaska to the United States". Bancroft: People of the totem. - 1979    s.

605604dca31024adbdbca647

A crested bronze mask with protruding pupils is one of best known artifacts of Sanxingdui site. [Photo by Wang Kaihao/chinadaily.com.cn]

3.SENTIDA KONTAKTER KINA - NORDVÄSTKUSTEN

images

Från Nordvästkusten? Nej, Sanxingdui, i Kina!

images

Här däremot en mask från Nordvästindianerna.


Understundom skall kontakter med Asien förekommit. Sålunda är den amerikanske forskaren George I Quimby av den uppfattningen att ”…the bulk of the iron blades that reached the northwest coast were made in Japan…” (Quimby cit i Gurt, 2007). Dessa järnföremål skulle så ha nått nordvästkusten redan innan den första kontakten med de vita på 1700-talet, genom uppspolade japanska skeppsvrak, som ibland hade överlevande ombord. De överlevande japanerna blev kvar som slavar hos indianerna. Även koppar skall ha använts i förhistorisk tid. Under slutet av 1700-talet kom hade ett antal kineser som medföljde Mears expeditioner möjlighet att bli kvar bland indianerna. Tidigt 1788 befanns sig en Nootkaman i Kina nära Kanton. Han följde Mears på skeppet Felice Adventurer tillbaks till Kanada. Hans namn var Comekela, bror till Maquilla som för Nootkas berömda hövding. Se Quimby nedan:

Quimby, George I
Culture contact on the Northwest Coast, 1783-1795. - // American Anthroplogist ; 1948:50.

Många kineser migrerade in på norra Nordvästkusten under 1870- och 1880-talen, i synnerhet kring Tlingitbyarna i Sitka, när europeisktägda laxkonservindustrier hämtade arbetskraft just från Kina för att ersätta indianernas säsongsarbete. Dethär skapade en väldig spänning och Tlingit tillät bara Kineserna att sköta dessa arbeten på villkor att de lovade återvända till Kina efter slutfört uppdrag. En skulptur föreställande en kines utförd av en Tlingit finns på sid 17 Bancroft 1979.

Kinesiska byråer
Sökn: Chinese on the Northwest coast

images

Nordvästkustsk bäver

images

Från  Sanxingdu

Constructing cultures then and now : celebrating Franz Boas and the Jesup North Pacific Expedition / Laurel Kendall and Igor Krupnik, editors. - Washington, D.C. : Arctic Studies Center, National Museum of Natural History, Smithsonian Institution, 2003. - (Contribution to circumpolar anthropology ; 4)


ANDRA TÄNKBARAK KULTURKONTAKTER

download

Typisk Quapawindianskt lergods med virvelmotiv.

Quapaw (Arkansa-indianerna)
Kanske inte fullt så unikt är det här ständigt återkommande virvelmotivet på Quapawindiaernas lergods. Quawpaw / Arkansa är ett siouantalande bofast präriefolk.
Virvlar på lergods tycks vara ett mycket vanligt förekommande motiv också från kinesisk stenålder. Östasiatiska museet visar ett flertal objekt. Ett av dem här nedan.

images
Övriga tankar om kulturkontakter mellan Asien och Amerika under forntiden - mest Sydamerika
DNA
Ohio Central 
Jomon culture.  wiki
Valdivia kulturen

Genetic history of indigenous peoples of the Americas