google-site-verification=xIcd-JNpwhS1jhq_3VW-d_DmkWzCngQyOEy0u0dD-TU

Roanokekolonin - Engelsk kolonialism : en bakgrund

elizabeth_ermine

Elizabeth I


”…her husband’s to Aleppo gone, master on the Tiger”. 
(Shakespeare, Macbeth akt I scen 3)


I Skrifter om tidig kolonialhistoria dyker ett antal personer och begrepp upp som ofta faller utanför sina sammanhanag. Här en kort introduktion:
—————————————————————————————————————————————————————

Det hade förkommit spanjorer i området som nu är North Carolina under 16e århundradet, de satte inga spår bland kustalgonkinerna. De första egentliga kolonisationsförsöken gjorde England. Walter Raleigh hade fått fullmakt (patent) på att kolonisera Nordamerika av Eliazbeth I och låg bakom de första expeditonerna fin ansiellt och organisatoriskt.


220px-North_carolina_algonkin-kleidung08

1584
En första rekognosceringsexpedition som landade i North Carolina var Amadas och Barlowes färd dit 1584. De publicerade senare en relation över resan och beskrev folket i området som vänliga, tog med sig pälsverk samt två frivilliga indianska medresenärer hem igen, croatoanen Manteo (t h) och roanokeindianen Wanchese.

1585-1586
Manteo och Wanchese återvände till hemlandet tillsammans med 100 kolonister 1585. Snart kom engelsmännen i allvarlig konflikt med indianerna p g a en försvunnen silvermugg, som man antog indianerna lagt beslag på.  Engelsmännen brände majs och förstörde byar som repressalier samt dödade och halshögg områdets ledande hövding Pemisapan (Wingina). Därefter valde man att återvända till England. Bland de som återvände var John White, konstnären som målade en ovärderlig serie akvareller av indianerna.

1587
Ännu en Engelsk grupp kolonister gjorde ett försök att bosätta sig i Carolina 1587, men det uppstod snart motsättningar mellan indianerna och kolonisterna. John White som återvänt till England för att skaffa förnödenheter, men som p g a Spansk agression (Armadan) inte tilläts lämna England förrän efter 3 år.

1590
John White återvänder till North Carolina, men av de lämnade kolonisterna finner man inte ett spår. Mycket tyder på att kolonisterna tagit sin tillflykt till Croatoanerna, den grupp som en av deras tolkar (Wanchese) tillhörde.TEXTER OCH KÄLLOR

Skeppen som förde kolonisterna till Roanoke, termer och begrepp i de gamla skrifterna, se: National Park Service : Ships of the Roanake Voyages.

PERSONERNA BAKOM KOLONIALÄVENTYREN OCH TEXTERNA

Indianerna i North Carolina var den första indiangruppen som hade längre och kontinuerlig kontakt med engelska kolonister. Under en kort tid producerades en hel del text och bild om dem.

Amadas och Barlowe
Walter Raleigh skickade Amadas och Barlow på en första recognoceringsexpediton till North Carolina. (rapport 1589, i Hakluyt ”Principall Navigations…Vol XIII:2” - Amadas och Barlowe. s 283 ff). Deras rapport är det första dokument vi har som beskriver indianerna i detalj. Manteo och Wanchese var två indianer som följde med skeppet tillbaks till England. De kom givetvis att fungera som informationskällor särskilt vad språket beträffar och kom att fungera som tolkar för expeditonen 1585-86.

Thomas Hariots ”Briefe and true report” (1588) innehåller en mycket värdefull passage som beskriver de etnografiska förhållandena bland kustalgonkinerna i North Carolina, som han kompletterade med kommentarer till John Whites akvareller. (1590) Tyvärr så publicerade Hariot bara ett fragment av de etnografiska data han samlade in.

Hakluyt, Richard 1552?-1616
Hakluyt var en brittisk geograf och framförallt kompilatör av berättelser om tidens upptäcktsresor. Bland hans viktiga publikationer som rör Amerika och som bevarat originalberättelser som annars antagligen skulle gått förlorade finns ”Divers Voyages touching the Discoverie of America”, 1582; ”A notable historie containing foure voyages made by certayne French captaynes into Florida”, 1587, inkluderande berättelsen om Laudonnaière; ”Virginia richly valued”, 1609, innehållande bl a berättelsen om De Sotos upptäckter; och hans viktigaste arbete i tre volymer: ”The Principal Navigations, Voyages, traffiques, and Discoveries of the english Nation”, 1589 (Utökad utgåva 1598-1600). Hakluyts arbete fortsattes av Samuel Purchas, som samlade hans opublicerade papper i ”Hakluytus Poshumus” 4 vol, 1625.
  Principall Navigations…Vol XIII:2

Grenville, Sir Richard c 1541-91
Brittisk sjöofficer. Förde befäl över en flotta på sju skepp som förde kolonister till ön Roanoke, 1585, ett företag som initierats och finansierats av sir Walter Raleigh. Grenville återvände året efter med förnödenheter, men alla kolonisterna hade lämnat området på Sir Franis Drakes skepp som passerat.

Lane, Sir Ralph c 1530-1603
Engelsk militär och kolonisatör, var guvernör i Roanokekolonin 1585-86, och som han berättat om i en rapport publicerad i Hakluyts  ”Principall Navigations…Vol XIII:2”. - Lanes rapport. (s 301 ff) - (Gutenberg Pdf, transkribering). - Amadas och Barlowe (s 283). - Richard Grenville 1585. (s 293 ff)

58e16a9e83231.image

Troligen en akvarell föreställande Manteo